Lääkäri kuuntelee miespotilasta.

Patientens rättigheter

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. I Finland har man stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter.

 

 


Hälsovårdstjänsterna ska vara tillgängliga för alla

Patientens modersmål, personliga behov och kultur beaktas i den mån det är möjligt. Hälsovårdstjänsterna ska vara tillgängliga för alla oberoende av ålder, hälsotillstånd eller hemkommun.

 • Om en minderårig patient kan fatta beslut om vården, har patienten rätt att förbjuda att uppgifter om hens hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.

  Om en minderårig patient inte kan fatta beslut om vården, ska patienten vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

  En minderårig patients vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda sådan vård som behövs för avvärjande av fara som hotar patientens liv eller hälsa.

  Minderårigs ställning (Valvira, på finska)

  Patientens ställning och rättigheter (Social- och hälsovårdsministeriet, välj ”sv” för att kunna läsa texten på svenska)

  Potilaan asema ja oikeudet (Valvira)
 • Om du behöver brådskande vård eller första hjälp har du rätt att genast få vård oberoende av var du bor.

  Hälsovårdscentralerna står för icke-brådskande vård:

  • Hälsovårdscentralen måste besvara patienternas samtal omedelbart eller ha öppet så att patienterna kan besöka hälsovårdscentralen alla vardagar under tjänstetid.
  • Om situationen kräver det har du rätt att besöka hälsostationen inom tre vardagar efter att du kontaktade hälsostationen.
  • Hälsostationen måste inleda vården senast inom tre månader.
  • Icke-brådskande specialiserad sjukvård förutsätter alltid remiss av läkare. Inom specialiserad sjukvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt till sjukhuset. Bedömningen kan göras på basis av remiss eller patienten kan få kallelse till undersökningar. De undersökningar som bedömningen förutsätter måste göras inom tre månader från det att remissen anlänt.
  • Om undersökningen visar att patienten behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades.

  Om den egna hälsovårdscentralen eller det egna sjukhuset inte kan ta hand om patienten inom utsatt tid, ska patienten ordnas möjlighet att få vård på annat håll, antingen inom den offentliga eller privata sektorn. Detta får inte medföra några extra kostnader för patienten.

  Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, övervakar att tillgången till vård förverkligas.

  Regionförvaltningsverket

  Valvira

  Valvira
 • Inom den offentliga hälsovården kan patienten välja den hälsostation där hen får primärvårdstjänster. Patienten kan genom en skriftlig anmälan byta hälsostation med högst ett års mellanrum.

  Patienten har rätt att välja hälsostation och enhet inom den specialiserade sjukvården bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland. Specialsjukvårdsenheten väljs i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

  Patienten har också inom vissa gränser möjlighet att välja den behandlande läkaren eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som ger behandling.

  Mera information om val av vårdplats:

  Val av vårdenhet 

  Hoitopaikan valinta (STM)
 • Patienten har rätt till brådskande vård under en tillfällig vistelse i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Denna rätt påvisas med det europeiska sjukvårdskortet som man får kostnadsfritt från Fpa.

  Sjukvård i internationella situationer (Fpa)(öppnas i ett nytt fönster)

  En person kan även söka vård eller ansöka om förhandstillstånd för att söka vård i ett annat EU-land eller i ett EES-land eller i Schweiz. Ansökan om förhandstillstånd görs hos Fpa. Ifall patienten inte haft ett förhandstillstånd, kan sjukvårdsersättningar sökas hos Fpa i efterskott.

  Det lönar sig för patienten att ta reda på t.ex. kostnaderna för tolkning och översättning av patientdokument. Patienten betalar själv patientavgiften enligt lagen i det land där patienten får vård. Ersättningar för rese-, övernattnings- och läkemedelskostnader kan man ansöka om hos Fpa i efterskott.

  Patienten ska beakta att Patientförsäkringen inte täcker vård utomlands, utan vid patientskador gäller lagstiftningen i det land där patienten får vård.

  Om patienten söker vård annanstans än i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan hen vanligtvis inte få ersättning av Fpa.

  Mera information om att söka vård utomlands:

  Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Fpa)

  Val av vårdenhet (välj ”sv” för att kunna läsa texten på svenska)

  Järjestöjen sosiaaliturvaopas (på finska)

  För cancerpatienter som reser utomlands, särskilt utanför EU- och EES-länder och Schweiz, lönar det sig att på förhand klarlägga vad olika försäkringar, såsom reseförsäkringen, ersätter.

 • Insjuknandet i cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Cancerpatienterna är berättigade till sociala förmåner av olika slag.

  Fpa ersätter sjukdomskostnaderna tillsammans med arbetsplatsernas försäkringskassor och privata försäkringsbolag. Om man har drabbats av cancer lönar det sig att ta reda på från vilka inrättningar man har rätt att få ersättning för kostnader.

 • Vården och behandlingen ska ges i samförstånd med patienten. Om patienten avstår från en viss behandling, borde man komma överens om en annan. Patienten kan också helt avstå från vård. Om patienten inte kan fatta beslut om vården eller behandlingen ska samtycke inhämtas av hens nära anhöriga efter att de fått tillräckliga uppgifter om patientens tillstånd och vård.

  Det är också möjligt att patienten har ett livstestamente. Livstestamentet är en persons viljeförklaring om sin egen vård, om personen till följd av en allvarlig sjukdom, en olycka eller ålderdomssvaghet förlorar sin rättsliga handlingsförmåga.

  Livstestamente (THL)

  Hoitotahto (THL)
 • Uppgifterna i patientdokument är sekretessbelagda. Vårdpersonalen får inte lämna ut dem till obehöriga, om personen i fråga inte har gett sitt skriftliga samtycke till detta. I detta sammanhang anses också anhöriga vara obehöriga.

  Patienten ska ges upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens och behandlingens omfattning, risker och olika behandlingsalternativ på ett sådant sätt att patienten förstår innebörden väl.

  Patienten har rätt att kontrollera de uppgifter som införs i patientjournalen och kräva att oriktiga uppgifter rättas.

  Det nationella patientdataarkivet, KanTa, är en elektronisk, offentlig tjänst, där varje medborgare kan kontrollera sina patientuppgifter och elektroniska recept.

  KanTa
 • Enligt lagen ska det i alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården finnas en patientombudsman. Patientombudsmannen är expert på patientens rättigheter och har som uppgift att informera om patientens ställning och rättigheter. Vid behov hjälper patientombudsmannen patienten med att avfatta en anmärkning, ett klagomål eller ansökan om ersättning.

 • Om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet på en klinik eller enhet kan hen framställa en skriftlig anmärkning till den person som ansvarar för verksamheten. Den ansvariga personen ska ge ett skriftligt svar. I svaret ska det framgå vilka åtgärder man vidtagit eller hur man annars löst situationen.

 • Om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet kan hen göra ett skriftligt klagomål till regionförvaltningsverket.

  Klagomålet leder till ett skriftligt beslut som kan innebära att man fäster uppmärksamhet vid saken eller ger en anmärkning eller en varning. Man kan inte upphäva ett vårdbeslut genom ett klagomål. Myndigheten kan inte heller ålägga någon att betala ersättning.

 • Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Ersättningarna betalas av Patientförsäkringscentralen.

  Man kan ansöka om ersättning genom att göra en patientskadeanmälan. Blanketten är tillgänglig hos patientombudsmannen eller socialarbetaren.

  Patientförsäkringscentralen

  Potilasvakuutuskeskus