HNPCC

Ärftlig, icke polypbetingad tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer). Ärftlig cancerbenägenhet med förekomst av tjock- och ändtarmscancer vid yngre år än vanligt och dessutom bl.a. äggstockscancer, cancer i livmoderhalsen och magcancer. Varannan medlem av en HNPCC-släkt har en gendefekt som medför benägenhet för ärftlig cancer.

Läs artikeln

Hematuri

Förekomsten av blod i urinen. Hematuri är ett viktigt symtom på cancer i njurbäckenet och urinblåsan.

Läs artikeln

Hepatom

Tumör, oftast elakartad, som fått sin början i levervävnaden.

Läs artikeln

Histologi

Vävnadslära. Också ett organs eller en vävnads finstruktur.

Läs artikeln

Histologisk undersökning

Mikroskopisk undersökning av finstrukturen hos ett vävnadsprov. Syftet är att kartlägga den sjukliga organförändringens natur. I cancerdiagnostiken är en histologisk undersökning av en provbit ur tumören av väsentlig betydelse. Som resultat erhålls en patologiskanatomisk diagnos, PAD. Den histologiska undersökningen görs av en specialläkare på området d.v.s. en patolog.

Läs artikeln

HIV

Human Immune Deficiency Virus. Virus som omintetgör människans immunför-svar och därigenom förorsakar AIDS.

Läs artikeln

Hodgkins sjukdom

Elakartad lymfknutscancer d.v.s. lymfom. Diagnosen Hodgkins sjukdom bekräftas med hjälp av mikroskopisk undersökning. Sjukdomen har fått sitt namn efter den engelske läkaren Thomas Hodgkin, som beskrev den för 150 år sedan.

Läs artikeln

Hormonersättande behandling

Ersättande av hormonbrist beroende på sjukdom eller vårdåtgärder med kontinuerlig användning av det ifrågavarande hormonet. Exempel på detta är tyroxinbehandling efter det att sköldkörteln avlägsnats och östrogenbehandling efter det att äggstockarna avlägsnats. Med hormonersättande behandling avses ofta ersättning av den östrogenbrist, som uppstår under klimakteriet och åren efter detta (se Hormonterapi).

Läs artikeln

Hormonreceptor

Äggviteämne i tumörcellens protoplasma, som hormonet först måste bindas vid för att dess effekt på cellen ska kunna framträda. Antiöstrogenernas effekt på bröstcancer bygger på att de binds vid östrogenreceptorerna och på så sätt hindrar bindningen av organismens egna östrogener, som annars skulle befrämja cancervävnadens tillväxt.

Läs artikeln